واحدهای اندازه گیری مختلف

طول
(واحدهای کار بردی طول عبارت از متر، فوت، اینچ و مایل هستند. از فوت بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود. اینج در اندازه گیری صفحات تلویزیون و مانیتور رایج است و مایل در بسیاری از کشورها به جای کیلومتر استفاده می شود (مثلا فاصله بین دو شهر و …). واحد دیگری به نام یارد نیز برای مسافت به کار می رود که تقریباً برابر متر است.)


۱۰ میلی متر = ۱ سانتی متر
۱۰ سانتی متر = ۱ دسی متر
۱۰ دسی متر = ۱ متر
۱۰ متر = ۱ دکا متر
۱۰ دسی متر= ۱ هکتو متر
۱۰ هکتو متر= ۱ کیلو متر
۱۰۰۰ میلی متر = ۱ متر
۱۰۰ سانتی متر = ۱ متر
۱۰۰۰ متر = ۱ کیلو متر
جرم
(وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی، از جمله کیلو گرم، گرم، اونس، پوند، تن و…، است. البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… کار برد دارد. گرم و کیلو گرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری هستند. اونس بیشتر در مورد وزن طلا (در جهان) به کار می رود.)
۱۰۰۰ گرم = ۱ کیلوگرم
۱۰۰۰ کیلوگرم = ۱ تن
حجم
(برای حجم واحدهایی از جمله گالن، لیتر، سی سی، سانتی متر مکعب و… به کار می رود. حتماً شنیده اید که گالن و یا بشکه بیشتر برای خرید و فروش نفت در بازار جهانی به کار می رود. به عنوان مثال وقتی گفته می شود هر بشکه نفت خام دریای شمال در بازار جهانی فلان قدر دلار به فروش رفت منظور همان ۷۸۵۳ر۳ لیتر است. لیتر کار بردهای زیادی دارد و از جمله آن در مورد بنزین و … است.)
۱۰ میلی لیتر = ۱ یک سانتی متر مکعب
۱۰ سانتی متر مکعب = ۱ دسی لیتر
۱۰ دسی لیتر = ۱ لیتر
۱۰۰۰ میلی لیتر = ۱ لیتر
مساحت
۱۰۰ میلی متر مربع = ۱ سانتی متر مربع
۱۰۰ متر مربع = ۱ ایکر
۱۰۰ ایکر = ۱ هکتار
۱۰۰ هکتار = ۱ کیلو متر مربع
۱۰۰۰۰ سانتی متر مربع = ۱ متر مربع
۱۰۰۰۰ متر مربع = ۱ هکتار
۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱ کیلومتر مربع
سیستم اندازه گیری امپریال (سیستم شاهنشاهی بریتانیا)
طول
۱۲ اینچ = ۱ فوت
۳ فوت = ۱ یارد
۲۲ یارد = ۱ زنجیر
۱۰ زنجیر = ۱ فورلانگ
۸ فورلانگ = ۱ مایل
۵۲۸۰ فوت = ۱ مایل
۱۷۶۰ یارد = ۱ مایل
جرم
۵ر۴۳۷ دانه (گرین) = ۱ اونس
۱۶ اونس = ۱ پوند
۱۴ پوند = ۱ سنگ (استون)
۸ سنگ (استون) = ۱ خروار
۲۰ خروار= ۱ تن
حجم
۲۰ اونس مایع = ۱ پینت
۴ گیل = ۱ پینت
۲ پینت = ۱ کوارت
۴ کوارت = ۱ گالن
۸ پینت = ۱ گالن
مساحت
۱۴۴ اینچ مربع = ۱ فوت مربع
۹ فوت مربع = ۱ یارد مربع
۴۸۴۰ یارد مربع = ۱ ایکر
۶۴۰ ایکر = ۱ مایل مربع
تبدیل فرمول ها
طول
۱ اینچ = ۵۴ر۲ سانتی متر
۱ فوت = ۳۰۴۸ر۰ متر
۱ مایل = ۶۰۹۳ر۱ کیلومتر
۱ سانتی متر = ۳۹۳۷ر۰ اینچ
۱ متر = ۲۸۰۸ر۳ فوت
۱ کیلومتر = ۶۲۱۳۷ر۰ مایل
جرم
۱ اونس = ۳۴۹۵ر۲۸ گرم
۱ پوند = ۴۵۳۶ر۰ کیلوگرم
۱ کیلوگرم = ۲۰۴۶ر۲ پوند
۱ گرم = ۰۳۵۳ر۰ اونس
حجم
۱ گالن = ۷۸۵۳ر۳ لیتر
۱ لیتر = ۰۵۶۷ر۱ لیتر
مساحت
۱ فوت مربع = ۰۳۰۴ر۹۲۹ سانتی متر مربع
۱ متر مربع = ۰۰۳ر۱۵۵۰ اینچ مربع
فرمول های ساده برای تبدیل دما به شرح زیر است:
از فارنهایت به سلسیوس:
با کسر ۳۲ از درجه حرارت فارنهایت، ضرب در ۵ و پس از آن تقسیم نتیجه بر ۹، درجه حرارت سانتی گراد به دست می آید.
از سلسیوس به فارنهایت:
تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر
* دما(temperature)

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یا سانتی گراد و فارنهایت است.
– هر درجه ی سانتی گراد(سلسیوس) برابر با ۳۳٫۸ درجه فارنهایت »
– هر درجه فارنهایت برابر منفی ۱۷٫۲۲ درجه سانتی گراد(سلسیوس) است »
یک مثال: دمای طبیعی بدن ۳۷ درجه سلسیوس یا ۹۸٫۶ درجه فارنهایت است.
* طول (Length)
واحدهای کاربردی طول عبارتند از متر ، پا ، اینچ و مایل که یکای طول در سیستم SI متر است، از پا بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود، اینج هم که در اندازه گیری صفحات تلویزیون و مانیتور رایج است و مایل در بسیاری از کشورها به جای کیلومتر استفاده می شود(مثلا فاصله ی بین دو شهر و …).واحد دیگری به نام یارد (Yard) نیز برای مسافت به کار می رود که تقریبا برابر متر است.
– هر اینچ برابر ۲٫۵۴ سانتی متر است » ۱inches= 2.54 centimeter
– هر فوت(پا) برابر ۳۰٫۵ سانتی متر است » ۱feet = 30.5 centimeter
– هر مایل برابر ۱٫۶ کیلومتر است » ۱mile = 1.6 kilometer
– هر یارد برابر ۹۱٫۴۴ سانتی متر است » ۱Yard = 91.44centimeter
چند مثال: وقتی هواپیمایی در ارتفاع ۲۵۰۰ پایی حرکت می کند ارتفاع آن تقریبا معادل ۷۶۲ متر است.
اگر فاصله ی بین دو شهر ۳۰۰ مایل باشد فاصله آن دو شهر تقریبا معادل ۴۸۳ کیلومتر است.
قطر یک تلویزیون ۲۱ اینچی تقریبا معادل ۵۳٫۵ سانتی متر(حدود نیم متر) است.
* وزن (Weight)
وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است. البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… کاربرد دارد. گرم و کیلوگرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، اونس بیشتر در مورد وزن طلا(در جهان) به کار می رود.
– هر مثقال برابر ۴٫۷ گرم است » ۱ مثقال=۴٫۷ گرم
-هر سیر برابر ۷۵ گرم است » ۱ سیر=۷۵ گرم
– هر اونس برابر ۲۸٫۳۵ گرم است » ۱ounce = 28.35grams
– هر پوند برابر ۴۵۳٫۵۶ گرم است » ۱pound = 453.56grams
– هر تن برابر ۱۰۰۰ کیلوگرم است » ۱tonne = 1000Kilograms
چند مثال: وقتی گفته می شود هر اونس طلا در بازار جهانی به فلان قیمت فروش رفت یعنی هر ۲۸٫۳۵ گرم طلا.
وقتی گفته می شود یک ماشین ۱۲ تن وزن دارد یعنی وزن آن معادل ۱۲۰۰۰ کیلوگرم است.
اگر شما به بازار بروید و ۲ مثقال زعفران خریداری کنید وزن زعفران معادل ۹٫۴ گرم است.
اگر شما ۲ سیر دارچین(یک ماده گیاهی) خریداری کنید وزن دارچین معادل ۱۵۰ گرم است.
* حجم(Volume)
برای حجم واحد هایی از جمله گالن(بشکه)، لیتر، سی سی ، سانتی متر مکعب و… به کار می رود. حتما شنیده اید که گالن بیشتر برای خرید و فروش نفت در بازار جهانی به کار می رود، لیتر کاربردهای زیادی دارد و از جمله ی آن در مورد بنزین و … است.
هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه لیتر یا دقیق تر ۹۹/۱۵۸ لیتر است.
هر گالون ۳٫۷۸ (تقریبا ۴ ) لیتر است.
دو نوع واحد بشکه داریم یکی آمریکایی (US Gallons) و دیگری انگلیسی(UK
Gallons) آنچه که در بالا گفته شد گالن آمریکایی است که رواج بیشتری
دارد.( هر گالن انگلیسی معادل ۴٫۵۵ لیتر است.)
– هر لیتر معادل ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب است » ۱Litre = 100 Cm3
– سی سی ، میلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند » CC = Mililiter = Cm3
چند مثال: وقتی گفته می شود هر بشکه نفت خام دریای شمال در بازار جهانی فلان قدر دلار به فروش رفت منظور همان ۳٫۷۸ (تقریبا ۴ ) لیتر است.
روی بطری نوشابه ی یک نفره نوشته شده ۲۵۰ سی سی می توانیم بگوییم ۲۵۰ میلی لیتر یا ۲۵۰ سانتی متر مکعب.
* سرعت (Speed)
برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین آن کیلومتر بر ساعت(Km/h) است، در فیزیک از یکای دیگری بیشتر استفاده می شود که متر بر ثانیه است(m/s) که واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری که در کشورهای اروپایی و آمریکا رایج است مایل بر ساعت است.
– هر مایل بر ساعت معادل ۱٫۶ کیلومتر بر ساعت است » ۱Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour
– هر متر بر ثانیه معادل ۳٫۶ کیلومتر بر ساعت است » ۱Meter/Second = 3.6Kilometer/Hour
یک مثال: وقتی گفته می شود اتومبیلی با سرعت ۱۰۰ مایل بر ساعت در حرکت است سرعت آن معادل ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت است.
* قدرت (Power)
برای قدرت دو واحد کاربردی داریم یکی کیلو وات(Kilowatt) و دیگری اسب بخار(Horsepower) که اسب بخار بیشتر در مورد قدرت موتور اتوموبیل به کار می رود.
– هر اسب بخار معادل ۰٫۷۳۵ کیلووات است » ۱Horsepower = 0.735Kilowatts
یک مثال: وقتی گفته می شود قدرت موتور فلان اتوموبیل ۳۰۰۰ اسب بخار است قدرت آن معادل ۲۲۰۶٫۵ کیلووات است.

جدول تبدیلها

تبدیل واحدهای دما:

سیلیسیوس(سانتیگراد) به فارنهایتC° = (F° – ۳۲) × ۵⁄۹
فارنهایت به سیلیسیوس
F° = (C° × ۹⁄۵)+۳۲
کلوین به فارنهایت
K = (F° + ۴۵۹٫۶۷) × ۵⁄۹
فارنهایت به کلوین
F° = K × ۹⁄۵ − ۴۵۹٫۶۷

تبدیل واحد های طولی:

* ۱ میلیمتر = ۰۳۹ / ۰ اینچ *

* ۱ اینچ = ۴۰۰ / ۲۵ میلیمتر *

* ۱ اینچ = ۵۴ / ۲ سانتیمتر *

* ۱ متر = ۰۹۳ / ۱ یارد *

* ۱ فوت = ۳۳۳ / ۰ یارد *

* ۱ فوت = ۱۲ اینچ *

* ۱ فوت = ۵ / ۳۰ سانتیمتر *

* ۱ فوت = ۳۰۵ / ۰ متر *

* ۱ یارد = ۳ فوت *

* ۱ یارد = ۹۱۴ / ۰ متر *

* ۱ یارد = ۴۴ / ۹۱ سانتیمتر *

* ۱ کیلومتر = ۶۲۱ / ۰ میل *

* ۱ میل = ۶۰۹ / ۱ کیلومتر *

* ۱ میل = ۳ / ۱۶۰۹ متر *

* ۱ میل = ۱۷۶۰ یارد *

* ۱ میل دریایی = ۶۰۸۰ فوت *

* ۱ میل دریایی = ۵۱۵۲ / ۱ میل *

تبدیل واحدی های سطحی:

* ۱ سانتیمتر = ۱۵۵ / ۰ اینچ مربع *

* ۱ اینچ مربع = ۴۵۲ / ۶ سانتیمتر مربع *

* ۱ متر مربع = ۷۶۴ / ۱۰ فوت مربع *

* ۱ فوت مربع = ۰۹۳ / ۰ متر مربع *

* ۱ متر مربع = ۱۹۶ / ۱ یارد مربع *

* ۱ یارد = ۹ فوت مربع *

* ۱ یارد مربع = ۸۳۶۰ سانتیمتر مربع *

* ۱ یارد مربع = ۸۳۶ / ۰ متر مربع *

* ۱ میل مربع = ۵۹۰ / ۲ کیلومتر مربع *

* ۱ کیلومتر مربع = ۳۸۶ / ۰ میل مربع *

* ۱ کیلومتر مربع = ۱۰۰ هکتار *

* ۱ هکتار = ۰۱ / ۰ کیلو متر مربع *

* ۱ هکتار = ۴۷۱ / ۲ جریب *

* ۱ جریب = ۴۰۵ / ۰ هکتار *

* ۱ جریب = ۷۴۰ / ۴ یارد مربع *

تبدیل واحد های حجمی:

* ۱ اینچ مکعب = ۳۸۷ / ۱۶ سانتیمتر مکعب *

* ۱ پنت = ۵۶۸ / ۰ لیتر *

* ۱ لیتر = ۰۲۶ / ۶۱ اینچ مکعب *

* ۱ لیتر = ۷۵۹۸ / ۱ پاینت *

* ۱ لیتر = ۲۶۴۱۷۸ / ۰ گالن آمریکایی *

* ۱ لیتر = ۲۱۹۹۷۵ / ۰ گالن امپریال *

* ۱ لیتر = ۰۳۵۳۱۶ / ۰ فوت مکعب *

* ۱ لیتر = ۰۰۶۲۹ / . بشکه آمریکایی *

* ۱ متر مکعب = ۳۱۵ / ۳۵ فوت مکعب *

* ۱ متر مکعب = ۱۷ / ۲۶۴ گالن آمریکایی *

* ۱ متر مکعب = ۹۷ / ۲۱۹ گالن امپریال *

* ۱ متر مکعب = ۲۸۹۸ / ۶ بشکه آمریکایی *

* ۱ کیلو لیتر = ۱۰۰۰ لیتر *

* ۱ کیلو لیتر = ۳۰۸ /۰ یارد مکعب *

* ۱ فوت مکعب = ۳۱۶ / ۲۸ لیتر *

* ۱ فوت مکعب = ۴۸۰۵ / ۷ گالن آمریکایی *

* ۱ فوت مکعب = ۲۲۸۸ / ۶ گالن امپریال *

* ۱ فوت مکعب = ۰۲۸۳۱۷ / ۰ متر مکعب *

* ۱ فوت مکعب = ۳۲۱ اینچ مکعب *

* ۱ گالن آمریکایی = ۷۸۵۳۳ / ۳ لیتر *

* ۱ گالن آمریکایی = ۸۲۲۶۸ / ۰ گالن امپریال *

* ۱ گالن آمریکایی = ۱۳۳۶۸۱ / ۰ فوت مکعب *

* ۱ گالن آمریکایی = ۰۳۳۸۰۹۵ / ۰ بشکه آمریکایی *

* ۱ گالن آمریکایی = ۰۰۳۷۸۵۴ / ۰ متر مکعب *

* ۱ گالن امپریال = ۴۲ / ۲۷۷ اینچ مکعب *

* ۱ گالن امپریال = ۵۴۵۹۲ / ۴ لیتر *

* ۱ گالن امپریال = ۱۶۰۵۴۴ / ۰ فوت مکعب *

* ۱ گالن امپریال = ۲۰۰۹۴ / ۱ گالن آمریکایی *

* ۱ گالن امپریال = ۰۲۸۵۹۴ / ۰ بشکه آمریکایی *

* ۱ گالن امپریال = ۰۰۴۵۴۶۱ / ۰ متر مکعب *

* ۱ بشکه آمریکایی = ۹۷۰۲ اینچ مکعب *

* ۱ بشکه آمریکایی = ۹۸۴ / ۱۵۸ لیتر *

* ۱ بشکه آمریکایی = ۴۴ گالن آمریکایی *

* ۱ بشکه آمریکایی = ۹۷۲۶ / ۳۴ گالن امپریال *

* ۱ بشکه آمریکایی = ۶۱۴۶ / ۵ فوت مکعب *

* ۱ بشکه آمریکایی = ۱۵۸۹۹ / ۰ متر مکعب *

تبدیل واحد های وزنی:

* ۱ گرم = ۰۳۵ / ۰ اونس *

* ۱ اونس = ۳۵ / ۲۸ گرم *

* ۱ پوند = ۴۵۳۵۹۲ / ۰ کیلو گرم *

* ۱ پوند = ۵۹۲ / ۴۵۳ گرم *

* ۱ کیلو گرم = ۲۰۴۶۲ / ۲ پوند *

* ۱ پود روسی = ۳۸۰ / ۱۶ کیلو گرم *

* ۱ کیلو گرم = ۰۶۱ / ۰ پود روسی *

* ۱ تن = ۱۰۰۰ کیلو گرم *

* ۱ خروار = ۳۰۰ کیلو گرم *

* ۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز *

* ۱ خروار = ۶۴۰۰۰ مثقال *

* ۱ ری = ۱۲ کیلو گرم *

* ۱ ری = ۴ من تبریز *

* ۱ ری = ۲۵۶۰ مثقال *

* ۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰ گرم *

* ۱ من تبریز = ۳ کیلو گرم *

* ۱ من تبریز = ۶۴۰ مثقال *

* ۱ چارک = ۱۰ سیر *

* ۱ چارک = ۷۵۰ گرم *

* ۱ چارک = ۱۶۰ مثقال *

* ۱ سیر = ۷۵ گرم *

* ۱ سیر = ۱۶ مثقال *

* ۱ مثقال = ۶۸۷۵ / ۴ گرم *

* ۱ مثقال = ۲۴ نخود *

* ۱ نخود = ۱۹۵۳ / ۰ گرم *

* ۱ نخود = ۴ گندم *

* ۱ گندم = ۰۴۸۸ / ۰ گرم *

* ۱ تن متریک = ۹۸۴۲۱ / ۰ تن بزرگ *

* ۱ تن متریک = ۱۰۲۳۱ / ۱ تن کوچک *

* ۱ تن متریک = ۶ / ۲۲۰۴ پوند *

* ۱ تن بزرگ = ۱۲ / ۱ تن کوچک *

* ۱ تن بزرگ = ۰۱۶۰۵ / ۱ تن متریک *

* ۱ تن کوچک = ۸۹۲۸۵۷ / ۰ تن بزرگ *

* ۱ تن کوچک = ۹۰۷۱۸۵ / ۰ تن متریک *

* ۱ تن کوچک = ۲۰۰۰ پوند *

واحد های نیروی حرارت:

* ۱ قوه اسب = ۵۵۰ فوت پوند در ثانیه *

* ۱ قوه اسب = ۷۴۶ / ۰ کیلو وات *

* ۱ قوه اسب = ۰۱۴ / ۱ اسب بخار *

* ۱ اسب بخار = ۵۴۲ فوت پوند در ثانیه *

* ۱ اسب بخار = ۹۸۶ / ۰ قوه اسب *

* ۱ اسب بخار = ۷۳۶ / ۰ کیلو وات *

* ۱ کیلو وات = ۱۰۰۰ وات *

* ۱ کیلو وات = ۳۴۰ / ۱ قوه اسب *

* ۱ کیلو وات = ۳۵۹ / ۱ اسب بخار *

* ۱ کیلو وات = ۷۳۷ فوت پوند در ثانیه *

واحد های انگلیسی:

* ۱ واحد حرارتی = ۲۵۲ کیلو گرم کالری *

* ۱ واحد حرارتی = ۳۹۳ / ۰ قوه اسب در ساعت *

* ۱ واحد حرارتی = ۲۹۳ / ۰ کیو وات ساعت *

* ۱۰۰۰ کیلو گرم کالری = ۳۰۶۸ واحد حرارتی *

* ۱۰۰۰ کیلو گرم کالری = ۵۵۹ / ۱ قوه اسب در ساعت *

* ۱۰۰۰ کیلو گرم کالری = ۱۶۳ / ۱ کیلو وات ساعت *

* کیلو وات ساعت = ۳۴۱۱ واحد حرارتی *

* کیلو وات ساعت = ۱۳۴۰ قوه اسب در ساعت *

* کیلو وات ساعت = ۶ / ۸۵۹ کیلو گرم کالری *
با ضرب درجه حرارت سانتیگراد در ۹، تقسیم نتیجه بر ۵، و سپس با اضافه کردن ۳۲ به نتیجه، درجه حرارت فارنهایت به دست می آید.

Hamed

درباره Hamed

متخصص علوم کامپیوتر
این نوشته در دانستنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *